برچسب - چک لیست ها

چک لیست ها

چک لیست ها
چک لیست درست کنید

برای داشتن نظم در کافه یا رستوران خود ٬ برای انجام شدن بهتر تمام کار ها ٬ چک لیست های مدیریتی درست کنید .
برای درست شدن چک لیست ها باید خود را در جایگاه هر یک از پرسنل خود قرار دهید .
سپس تمام مواردی که حس میکنید نیاز به تکرار روتین و چک شدن دارند را لیست کنید .
به طور مثال برای گرفتن آمار های روزانه و یا هفتگی ٬ به صورت چرخشی هر یک از افراد را مسوول قرار دهید .
به این معنی که نام افراد را لیست کنید و لیست را به دیوار بچسبانید . سپس از هر فرد بخواهید که
وظیفه محول شده را تکمیل کرده  و در صورت اتمام جلوی نام خود تیک بزنید .
نمونه دیگری از چک لیست های مفید که میتواند باعث انجام شدن کار و جلوگیری از ٬ از زیرکار در رفتن افراد شود
چک لیست های نظافت است .
به طور مثال در سرویس بهداشتی چک لیستی با مدت زمان های ۳۰ دقیقه تنظیم کنید . هر فردی که
در هر ۳۰ دقیقه سرویس را نظافت میکند ٬ نام خود را نوشته و جلو نام خود تیک انجام کار را میزند .
حال برای تکمیل کردن این بخش ٬ مدیران داخلی یا مسوولان شیفت های کاری شما نیز وظیفه چک کردن
درست انجام شدن آن کار را دارند و جلوی تیک چک لیست کارکنان ٬ تیک کنترل را تکمیل میکنند .

مزیت چک لیست ها

این کار باعث میشود تمام کار ها به درستی انجام شوند . حتی اگر شما نیز انجام کاری را فراموش کنید
چک لیست های روی دیوار آن را فراموش نمیکنند .
به یاد داشته باشید ٬ امور روتین به آسانی فراموش میشوند .