برچسب - هاست

استخدام در شهرک غرب

اسخدام رستوران سن بی

رستوران سن بی واقع در شهرک غرب استخدام میکند .

  • سالندار آقا / خانم برای شیفت صبح و عصر
  • پارکبان برای شیفت عصر
  • صندقدار خانم برای شیفت عصر
  • هاست خانم برای شیفت عصر