برچسب - گارنیش مرجانی

گارنیش مرجانی
یکی از گارنیش های ساده اما جذاب را میتوانید در این فیلم آموزشی مشاهده کنید .
با ساده ترین مواد اولیه ٬ بهترین گارنیش هارا خلق کنید .