برچسب - نسبت فروش قهوه

نسبت فروش قهوه

نسبت فروش قهوه
ما همیشه به شما میگوییم که بهترین قهوه ممکن در بازه بودجه بندی منوی خود را به مشتریان خود هدیه کنید .
منظورمان در بازه بودجه چیست ؟
هنگام آماده سازی منو و تعیین قیمت ها ٬ به طور مثال قهوه ای با قیمت کیولیی ۲۰۰ هزار تومان را در بودجه خود
درنظر میگیرید .
اما هنگام انتخاب ٬ قهوه هایی با بازه قیمتی ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزار تومان را بخرید و تست کنید !
ممکن است قهوه ۱۷۰ هزار تومانی به نظر شما مرغوب تر باشد .
اما بعد از مدتی باید به بررسی این نکته برسیم که چند درصد از فروش شما به منوی قهوه تعلق گرفته است ؟
نباید تمام تمرکز خود را بر روی منوی قهوه قرار دهید .
طبق پیشنهاد ما ٬ شما باید فروش قهوه و بقیه منوی خود را در مرز ۳۰ درصد فروش قهوه و ۷۰ درصد فروش
بقیه منو ٬ حفظ کنید .
اگر این درصد اکنون در سیستم شما رعایت نمیشود ٬‌پس شما ضعف در منوی خود دارید .
با بررسی آمار های بدست آمده از فروش خود ٬ تغییر محسوسی در منوی خود ایجاد کنید .
آیتم های کم فروش را جایگزین آیتم هایی شبیه به آیتم های پر فروش خود کنید !