برچسب - لیست

چک لیست

چک لیست های غلط …

یکی از مشکلاتی که سوپروایزر ها و مدیران کافه ها و یا رستوران ها با آن رو به رو هستند ، مدیریت نیروی انسانی است .

حال این مدیریت به ۲ دسته تقسیم میشود .

  • مدیریت مالی انسانی
  • مدیریت کاری انسانی

مدیریت مالی یک تعریف اجمالی دارد ! نگاه داشتن حداکثر عدد پرداختی به حداکثر تعداد نیرو در یک سیستم ، زیر ۲۵ % فروش کل مجموعه .

اما مدیریت کاری بسیار گسترده تر خواهد بود .

راه حلی قدیمی ، کار آمد و موثر برای این موضوع ، تعریف وظایف کاری برای هر نیرو است .
به طور دقیقتر به این موضوع ، تعریف چک لیست ها میگوییم .

حال تعریف و تنظیم یک چک لیست دقیق ، بسیار و بسیار کار سختی خواهد بود .

چک لیست هایی که اکثرا با آن مواجه هستیم ، به این صورت هستند .

  • تمیز شدن این قسمت
  • شست و شوی رو شویی سالن
  • شست و شوی قسمت های بالایی یخچال
  • و …

این چک لیست ممکن است کامل باشد ، اما بی نقص نیست .
چک لیست ها برای افراد بر اساس کار تنظیم میشوند و نه بر اساس کار به تنهایی  !

مهمترین نقص این چک لیست را برای شما شرح میدهیم .

شما به عنوان مدیر یک سیستم انجام یک کار را در چک لیست خود قرار میدهید .

طبق نظر شما همه افراد باید آن کار را انجام دهند .
طبق نظر افراد نیز همه باید آن کار را انجام دهند .
آنکار توسط برخی ممکن است انجام شود و توسط برخی نه !
و در نهایت توسط هیچکس انجام نخواهد شد .

باید چک لیست ها خود را ابتدا به صورت کار محور و سپس به صورت فرد محور تنظیم کنید .
به طور مثال شما در یک شیفت کاری ۳ مسوول سالن دارید .
کار های باید برای تک به تک اشخاص مشخص شوند .
در این صورت مطمعن خواهید بود کار ها به درستی انجام میشوند .