نظرات فیک

چگونه نظرات منفی شبکه های اجتماعی را مدیریت کنیم ؟!

این روز ها در شبکه های اجتماعی نظر گذاری و به اشتراگ گذاری نظرات بسیار همه گیر شده است .
ممکن است نظری که در باره سیستم شما گذاشته میشود یک نظر دروغین توسط رقبای شما و یا نظر های واقعی حال چه مثبت و یا منفی
از مشتریان شما باشد .
حال عکس العمل شما در این باره چه میتواند باشد ؟!
پاسخ و توجیه به این نظرات ؟
بررسی این نظرات و پیگیری از پرسنل ؟
تشخیص اینکه آِیا این نظر واقعی است و یا فیک ؟

شبکه های اجتماعی بهترین فرصت برای بررسی و رفع ایرادات سیستم شما میباشند .
متاسفانه در جامعه حال حاضر ما انتقاد توسط مشتریان بسیار به ندرت دیده میشود . مشتریانی که ناراضی از سیستم بیرون میشوند ، دلیل نارضایتی را
به شما بیان نمیکنند و فقط از مدار مشتریان شما خارج میشوند . به همین دلیل بازخورد های شبکه های اجتماعی باید برای شما بسیار مهم باشد .

از نظر های مثبت تقدیر کنید اما با نظر های منفی ای که شاید فیک باشند چه میتوان کرد ؟

جواب به این سوال هیچ است ! هیچ کاری نکنید ! تنها راه حل شما برای از بین بردن نگاه ها از نظرات منفی و حتی فیک ، بالا بردن کیفیت کار در نتیجه ایجاد
بازخورد های مثبت میباشد .
در طول یک ماه صد ها مشتری راضی از سیستم ها خارج میشوند ! به راحتی از آن ها درخواست به اشتراک گذاری نظرشان را در شبکه های اجتماعی داشته باشید !
میتوانید به راحتی مسابقات عکاسی داشته باشید و از مشتریان خود بخواهید در اشتراک گذاری عکسشان شمارا نیز معرفی کنند و نظرشان را ذکر کنند !

نظرشان را جویا شوید و بخواهید که از نظر را به اشتراک بگذارند !

با این کار ها نظرات منفی و حتی فیک رقبای شما در میان تعداد زیادی نظر مثبت دیده نخواهند شد !

لطفا از تولید نظرات مثبت فیک نیز خودداری کنید !