برچسب - سود شخصی

مالیات و هزینه ها

پرداخت های سالیانه و ماهانه

پرداخت های سالیانه و ماهانه

در سیستم حسابداری کافه و یا رستوران ، ارقام و قبض هایی وجود دارند که پرداخت آن ها مانند فاکتور های خرید مواد اولیه و یا حقوق پرسنل نخواهد بود .
مهمترین این موارد ، به ۳ دسته تقسیم میشوند .

  • مالیات سالیانه
  • قبض برق و آب
  • سود شما

این ۳ مورد همواره اعدادی هستند که دغدغه های پرداخت آن ها بر ذهن شما سنگینی میکنند .

اگر قیمت گذاری منو شما طبق اصول انجام شده باشد ، یعنی شما ۱۵ درصد برای مالیات و یک عدد با تقریب خوب برای قبوض و سود حدودی ۲۰
درصدی خود را به صورت سربار حساب کرده و در قیمت گذاری تاثیر داده باشید ، مطعمن خواهید بود که با فروش هم آیتم از منو ، ضریب هریک از موارد
بالا را در حسابرسی خود دریافت کرده اید .

حال فاکتور های خرید مواد اولیه به صورت بازه های زمانی کوچک از حساب شما خارج میشوند .
حقوق پرسنل در یک تاریخ معین باید پرداخت شود .

برای مدیریت بهتر موارد مالیات و قبوض و سود خود ، از حساب های بانکی جداگانه استفاده کنید .

به طور مثال ، یک حساب برای سود شخص کافه دار ، یک حساب برای مالیاتی که باید پرداخت کنید و یک حساب برای قبوضی که باید پرداخت کنید .
به صورت هفتگی ، ۱۰ درصد فروش خود را به حساب مالیات ، ۱۰ درصد فروش خود را به حساب سود شخصی و ۵ درصد را به حساب پرداخت قبوض
منتقل کنید .

در این روش خواهید دید که شما به راحتی میتوانید با ۷۵ درصد مابقی فروش ، چرخ بیزنس خود را حرکت دهید و از کنار بودن مبالغ موارد پر دغدغه
مطمعن باشید .

حال در بازه زمانی مشخص تمام قبوض و مالیات خود را پرداخت خواهید کرد .

از طرفی ، با مدیریت حساب سود شخصی میتوانید یک پشتوانه مناسب برای هزینه های پیش بینی نشده خود ، داشته باشید .

از همین امروز شروع کنید .