آموزش بروئینگ (موج سوم)

  • قهوه را بشناسیم

    تمام کلاس به صورت عملی و توسط خود اشخاص در نظارت مدرس دوره برگزار خواهد شد

قهوه ها

مواردی که در این دوره خواهید آموخت


  • آشنایی کامل با قهوه
  • آشنایی کامل با دستگاه اسپرسو
  • آشنایی کامل با دستگاه آسیاب
  • آشنایی کامل با قوه ترک
  • آشنایی کامل با قهوه فرانسه
  • آشنایی کامل با قهوه های موج سوم
  • آشنایی کامل با اروپرس